Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

1- İZMİR KALDES (İzmir Valiliği Kalite Değerlendirme Sistemi)

2- Panel

3- Sempozyum

4- Çalıştay

İl Kalite Koordinasyon Kurulunun Görevleri

  • Kurumlarda yürütülen kalite yönetimi uygulama proje ve faaliyetlerle ilgili kurumlar arası koordinasyonu sağlar.

  • Kurumlar arası bilgi, deneyim paylaşımını sağlamak üzere eğitim, paylaşım toplantıları, Kalite Bilgi şöleni, Konferans v.b çalışmaları organize eder.

  • İl düzeyinde yapılan iyileştirme, geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir ve raporlaştırarak Valilik Makamına sunar.

  • Kurumlarda yürütülen iyileştirme, geliştirme çalışmalarına destek verir.

  • Kurumların faaliyetleri ile ilgili olarak taleplerinin karşılanmasını sağlar,

  • Kurumlarda yapılan iş ve işlemler ile üretilen hizmetlerin kalitesini geliştirmeye yönelik, gerekli çalışmaları yapar,

  • Valilik onayıyla yapılacak iyileştirmeler, hakkında rapor ister ve raporları değerlendirir sonuçları hakkında Valilik Makamına rapor sunar.

  • Kamu hizmetlerinin AB standartlarına uyumluluğu konusunda çalışmalar yapar.

  • Valinin vereceği diğer görevleri yerine getirir.